سحرارآمیزآب و جارو کن کدبیس را

با پیرایشگرهای خارق‌العاده‌تان فرمتی زنید بر آن کدبیس بی‌ریخت.
لینتری بیافزایید.
فاصله‌ها را رعایت کنید.

بر حذر باشید
از اتلاف توانایی‌های اعجاب انگیز آن ویرایشگر
از فریاد خاموش آن سیستم نحیف، با اندکی گیگ رم
از آه و از افسوس ارواح بنیان‌گذاران آن ide زیبا

گر گذر می‌کنید از کوچه‌ی آن کدِ لگاسیِ آش و لاش،
پیش از به فرجام رساندن تسک‌های نبوغ آمیزتان،
آب و جارویی کنید زمین کدبیس را.
فاصله‌های زاید را بزدایید.
کامنت های بی‌فرجام کهن را پاک کنید.
هیچ نهراسید...
دل بکنید از شایدهای دولوپری ساده اندیش.

شنبه 20 خرداد 1402
غر